BIP Strona główna - www.bip.gov.pl   
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

(www.ukw.edu.pl)
Strona główna
Uczelnia>
• Władze rektorskie
• Władze dziekańskie
• Władze administracyjne
• Senat
• Wykaz jednostek organizacyjnych
• Majątek uczelni
• Sprawozdanie Rektora z działalności UKW
• Kontrola zarządcza
AKty prawne>
• Statut
• Regulamin studiów
• Regulamin organizacyjny
• Inne akty prawne
informacja publiczna>
• Zamówienia publiczne
• Konkursy na stanowiska określone w odrębnych przepisach
• Wniosek o udostępnienie informacji
Pomoc>
• Kontakt z redakcją serwisu
• Instrukcja obsługi
Liczba odwiedzin: 49399

 
Pomoc / Instrukcja obsługi
Informacje ogólne:
- Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się okreslenie - ustawa, mowa jest o ustawie o
dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198.)
- Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje sie określenie - rozporządzenie, mowa jest o
rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. z 2002 r. nr 67 poz.
619)
- niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których
udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez
Podmiot (wyjaśnienie poniżej)zobowiazany do tego ustawą.
- "Podmiot" oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej
o nazwie jak uwidoczniono w stronie głównej pod adresem www.bip.[domena jednostki]
- "BIP" oznacza Biuletyn Informacji Publicznej.
- W przypadku wyłaczenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej
podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje sie
organ lub osobę, które dokonały wyłaczenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze
względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - podmiot w interesie,
którego dokonano wyłaczenia jawności.
- w lewym panelu ekranu znajduje sie menu przedmiotowe, czyli wykaz grup tematycznych,
w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP.
- w prawej, górnej części ekranu znajduje się moduł wyszukujący, czyli element
oprogramowania serwera umożliwiający znalezienie stron BIP zawierających wyrażenie
poszukiwane przez odwiedzającego BIP.
- wizualizacja BIP, stanowi nierozerwalną część z mechanizmami baz danych, czyli
elementami oprogramowania serwera pozwalającymi na gromadzenie, porządkowanie,
aktualizowanie i udostepnianie informacji publicznych w BIP.
- dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP jest również mozliwy poprzez
stronę główną BIP posiadającą adres URL - www.bip.gov.pl według menu podmiotowego
lub przedmiotowego.
- w przypadku awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzający jest informowany o
chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną.

Wyjaśnienia dotyczące odnośników BIP:
"informacje nieudostepnione" - zawiera,zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy, informacje dotyczące sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu Podmiotu i
nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej (zgodnie z art. 10 ust. 1 informacja,
która nie została udostępniona w BIP, jest udostepniana na wniosek.)
"Redakcja" - zawiera dane określające tożsamość osoby, która wprowadziła informację do
Biuletynu Informacji Publicznej - zgodnie z par. 16 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia jest to
pracownik Podmiotu.
"www.bip.gov.pl" - pozwala na otwarcie strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej
tworzonej przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Strona główna BIP
zawierająca wykaz podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostepniania
informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połaczenia z ich stronami.
"www.[domena podmiotu]" - pozwala na przeniesienie się do własnego internetowego
serwisu informacyjnego Podmiotu.
"panel aktualizacyjny" - element oprogramowania serwera umożliwiający dostęp (po podaniu
identyfikatora i hasła dostępu)do merytoryki BIP w celu dokonania niezbędnych zmian w
treści informacji publicznych udostepnianych w BIP.Wersja do druku