Biuletyn Informacji Publicznej

Inne akty prawne

Następujące akty prawne uczelni:

  • Uchwały Senatu UKW
  • Zarządzenia Rektora
  • Pisma Okólne Rektora
  • Pisma Okólne Kanclerza
  • Zarządzenia Kanclerza

znajdują się na stronie głównej Uczelni: www.ukw.edu.pl/akty-prawne