Biuletyn Informacji Publicznej

Pomoc

Informacje ogólne:

 • Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się okreslenie - ustawa, mowa jest o ustawie o  dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198.) 
 • Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje sie określenie - rozporządzenie, mowa jest o  rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. z 2002 r. nr 67 poz.  619) 
 • niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których  udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez  Podmiot (wyjaśnienie poniżej)zobowiazany do tego ustawą. 
 • "Podmiot" oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej  o nazwie jak uwidoczniono w stronie głównej pod adresem www.bip.[domena jednostki] 
 • "BIP" oznacza Biuletyn Informacji Publicznej. 
 • W przypadku wyłaczenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej  podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje sie  organ lub osobę, które dokonały wyłaczenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze  względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - podmiot w interesie,  którego dokonano wyłaczenia jawności. 
 • w lewym panelu ekranu znajduje sie menu przedmiotowe, czyli wykaz grup tematycznych,  w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP. 
 • w prawej, górnej części ekranu znajduje się moduł wyszukujący, czyli element  oprogramowania serwera umożliwiający znalezienie stron BIP zawierających wyrażenie  poszukiwane przez odwiedzającego BIP. 
 • wizualizacja BIP, stanowi nierozerwalną część z mechanizmami baz danych, czyli  elementami oprogramowania serwera pozwalającymi na gromadzenie, porządkowanie,  aktualizowanie i udostepnianie informacji publicznych w BIP. 
 • dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP jest również mozliwy poprzez  stronę główną BIP posiadającą adres URL - www.bip.gov.pl według menu podmiotowego  lub przedmiotowego. 
 • w przypadku awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzający jest informowany o  chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną. 

Wyjaśnienia dotyczące odnośników BIP:

"informacje nieudostepnione" - zawiera,zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy, informacje dotyczące sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu Podmiotu i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej (zgodnie z art. 10 ust. 1 informacja, która nie została udostępniona w BIP, jest udostepniana na wniosek.)

"Redakcja" - zawiera dane określające tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej - zgodnie z par. 16 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia jest to pracownik Podmiotu.

"www.bip.gov.pl" - pozwala na otwarcie strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej tworzonej przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Strona główna BIP zawierająca wykaz podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostepniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połaczenia z ich stronami.

"www.[domena podmiotu]" - pozwala na przeniesienie się do własnego internetowego serwisu informacyjnego Podmiotu.

"panel aktualizacyjny" - element oprogramowania serwera umożliwiający dostęp (po podaniu identyfikatora i hasła dostępu) do merytoryki BIP w celu dokonania niezbędnych zmian w treści informacji publicznych udostepnianych w BIP.

Kontakt z redakcją serwisu

Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz

Redakcja: mgr Aleksandra Żarkowska
tel. (52) 341 92 42
fax (52)34-19-142
e-mail: bip@ukw.edu.pl