Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin ochrony własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 57/2019/2020 z dnia 30 czerwca 2020r

Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi
i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji