Biuletyn informacji publicznej

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest uczelnią publiczną działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,poz. 1365) oraz Statutu UKW.

Uczelnia powstała na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1969 r. w sprawie utworzenia Wyższych Szkół Nauczycielskich w Bydgoszczy, Kielcach, Olsztynie i Słupsku (Dz. U. Nr 60, poz. 965). Zmiana nazwy uczelni na Akademię Bydgoską im. Kazimierza Wielkiego nastąpiła na mocy ustawy z dnia 7 czerwca 2000 r. o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy nazwy Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego (Dz. U. Nr 60, poz. 695). Uniwersytet Kazimierza Wielkiego został utworzony na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ( Dz. U. Nr 90, poz. 755).
Do podstawowych zadań Uniwersytetu należy:

  1. kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania przez nich wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, niezbędnych w pracy zawodowej;
  2. rozwijanie u studentów umiejętności samodzielnego i twórczego myślenia oraz kształtowanie ich postaw etycznych;
  3. wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;
  4. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych;
  5. kształcenie i promowanie kadr naukowych;
  6. upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;
  7. prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności, niezbędnych na rynku pracy, w systemie uczenia się przez całe życie;
  8. prowadzenie postępowań potwierdzających efekty uczenia się;
  9. stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;
  10. działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;
  11. promowanie wśród studentów i absolwentów przedsiębiorczości oraz innowacyjności;
  12. stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w:
    procesie kształcenia 
    w badaniach naukowych.

Kontakt

Biuletyn Informacji Publicznej
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz

Redakcja: mgr Aleksandra Żarkowska
tel. (52) 341 92 42, fax (52) 34 19 142
e-mail: bip@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
NIP: 5542647568
REGON: 340057695
SWIFT: WBKPPLPP
IBAN: PL92150013601213600186020000