Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia z dziedziny nauki (art.4 d ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP)

Zapytanie Ofertowe nr BZP-ZO-B-6/2014

Dostawa odczynników, sprzętu laboratoryjnego i materiałów zużywalnych w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego działanie 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii